Διακήρυξη για μίσθωση ακινήτου

Στοιχεία Προκήρυξης