Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/01/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

700.696,46 €