Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ- στο Δήμο Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/01/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

59.520,00 €