ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμος Χίου καλεί τους ιδιοκτήτες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους, που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου τους, να καταθέσουν δήλωση περί απαλλαγής από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στο συγκεκριμένο ακίνητο αφού σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν.4555 (ΦΕΚ 133 /19-7-2018 τεύχος Α- Πρόγραμμα Κλεισθένης 1) προβλέπεται η απαλλαγή, από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, των ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον ορίζεται ότι μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171).

Η υπεύθυνη δήλωση θα καταθέτεται στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) Δήμου Χίου και θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το έντυπο διακοπής ηλεκτροδότησης.

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4555/18 (δηλ. μέχρι 19.07.2018), κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους.

Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του N.4555/18 (δηλ. μέχρι 19.07.2018), υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν.

Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ