ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Ν. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/11/2022
και ώρα: 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

156.000