ΔΙΑΝΟΧ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Ν. ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/12/2022
και ώρα: 10:00 π.μ.