ΔΙΑΝΟΧ Α.Ε. – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ – ΖΥΓΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης