ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ

Στοιχεία Προκήρυξης