«Διασύνδεση δικτύων για την λειτουργία του ΚΕΔΙΚΥΣ – (ΟΚΩ ΟΤΕ)»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/03/2021
και ώρα: 10:00 έως 10:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

55.198,60 €