Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό Ασφάλισης Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Χίου

ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινήσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων & Μηχανημάτων Δήμου Χίου»

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Άρθρο 3 της διακήρυξης το οποίο αναφέρεται στα Δικαιολογητικά συμμετοχής και συγκεκριμένα στη παράγραφο 5α όπου οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν:

«ισολογισμό/οικονομική κατάσταση του τελευταίου έτους 2015 από όπου να προκύπτει ότι τα Ίδια Κεφάλαια της (Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά + Αποτελέσματα εις Νέον) είναι τουλάχιστον άνω των σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00 €)» διευκρινίζουμε ότι, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και ισολογισμοί/οικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευθεί μέσα στο 2015 (δηλαδή Οικονομικής χρήσης 2014) εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η δημοσίευση ισολογισμών/οικονομικών καταστάσεων Οικονομικής χρήσης 2015.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση προκύψει.

Εκ του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης

 

Σύνδεσμος Διαγωνισμού: πατήστε εδώ