Διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Σχετικό: α) Η μελέτη για το έργο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», που εκπονήθηκε από τη ΔΤΥ, προϋπολογισμού 350.000,00 (με ΦΠΑ).

β) Η με αρ. 552/29.08.2018 Απόφαση ΔΣ με την οποία έγινε η αποδοχή ένταξης και τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2018, για το έργο του θέματος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια κλήρωσης ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Υπουργική Απόφαση.

Τίτλος Έργου

Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

Σύντομή Περιγραφή

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης και βελτίωσης, σε σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χίου.

Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ)

299.145,28

                                                                                Ο Προϊστ. Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου

                                                                                   Ελευθέριος Παπαλάνης

                                                                                      Πολ. Μηχ. ΠΕ με βαθμό Α’

 

Στοιχεία Προκήρυξης