Διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της ΔΗΚΕΧ για την χρήση του έτους 2016

Στοιχεία Προκήρυξης