Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών έτους 2014

*Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου βρίσκεται στη φάση συλλογής των δηλώσεων.

Δήμαρχος

Εμμανουήλ Βουρνούς

Αντιδήμαρχοι

Ευστράτιος Γδύσης

Δημήτριος Καράλης

Γεώργιος Παπαδόπουλος

Γεώργιος Μπελέγρης

Ανδρέας Βεργίτσης

Ματθαίος Φαφαλιός

Παρασκευή (Βιβή) Ποταμούση

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μιχαήλ Κοντούδης

Ιάκωβος Αμύγδαλος