ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – Δελτίο Τύπου – Έκτακτη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4807/2021 για πληγέντες του COVID-19

Από τον Δήμο Χίου ανακοινώνεται ότι τίθεται σε εφαρμογή η έκτακτη ρύθμιση οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από πρόστιμα, σε έως και 100 δόσεις του Ν.4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4807/2021, η οποία αφορά πληγέντες του COVID-19.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση μπορούν να υποβληθούν έως και την 31/10/2021. 
Με την υπ’ αριθ. 18440/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 96/Β/2021) ορίζεται ότι δικαιούχοι υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών του Ν. 4764/2020 είναι οι :
Α) Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) του πίνακα που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παραπάνω ΚΥΑ.
Β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID – 19.
2) είναι άνεργοι,
3) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID– 19.
4) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID – 19.

Αναλυτικά, ο νέος νόμος προβλέπει ότι:
Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %).
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Επισημαίνεται πως στο ίδιο πλαίσιο ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί γι’ αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.
ΌΡΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Εάν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς ειδοποίηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για τις επιχειρήσεις κάθε είδους. Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης, από την επόμενη μέρα που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Στην περίπτωση δε που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, απαλλάσσεται πλήρως από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (μέσω ebanking) προς τον Δήμο, είτε με τη χρήση κάρτα στα POS του Ταμείου Δήμου Χίου.

Με βάση τα παραπάνω, οι δικαιούχοι που επιθυμούν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4807/2021, καλούνται να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ στο Δήμο Χίου ηλεκτρονικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Χίου στο email: protokollo@chios.gov.gr συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Βεβαίωση της ΑΑΔΕ για τους ΚΑΔ

Β) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΣΤΩ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1.Βεβαιωση από το ΕΡΓΑΝΗ για αναστολή σύμβασης από 15/02/2020 και μετά.
2.Καρτα ανεργίας σε ισχύ.
3.Βεβαιωση ενίσχυσης-στήριξης από Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων εντός του χρονικού διαστήματος 15/2/2020 και μετά.
4.Βεβαίωση της ΑΑΔΕ ότι είναι ιδιόκτητες εκμισθωμένων ακίνητων των οποίων τα μισθώματα υπέστησαν μείωση κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής το χρον. διάστημα από 15/02/2020 και μετά.

Ο ιδιαίτερα ευνοϊκός αυτός Νόμος δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ρυθμίσουν οφειλές κάθε είδους προς το Δήμο Χίου και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου. Το πιο σημαντικό είναι ότι με τη ρύθμιση των οφειλών οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν σημαντική μείωση των τόκων και των προσαυξήσεων, ακόμη και πλήρη απαλλαγή, εφόσον επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή.
Καλούμε τους πολίτες να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές αυτές διατάξεις, ώστε να απαλλαγούν από τις οφειλές και να μην αντιμετωπίσουν εξαιτίας αυτών, άλλου είδους προβλήματα στο μέλλον.
Από το Ταμείο Δήμου Χίου

 

N. 4764/2020

N. 4807/2021