ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022