ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023