ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Χίος, 1 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ.: 6247 οικ

Ταχυδρομική Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

: Ελ. Βενιζέλου 75

: 821 32

: Γεώρ. Στεφανούδης

: 22713 53117

: 22713 53133

       

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Χίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 8 & 9 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.α΄/2017) «Άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
  4. Την αριθ. 130/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου περί έκδοσης Δημόσιας Πρόσκλησης
  5. Την υπ’ αριθ. 106_6629/01-03-2017 Απόφαση Δημάρχου Χίου για τη μεταβίβαση των καθ’ ύλη αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου όπως προσέρχονται στο Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 75, Χίος) μέχρι και 5 εργάσιμες μέρες το αργότερο πριν από την έναρξη της κάθε εκδήλωσης, προκειμένου να καταθέσουν σχετική αίτηση για παραχώρηση άδειας κοινόχρηστου χώρου κατά τη διάρκεια της των εκδηλώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής και τα εξής:

  1. Άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου σε ισχύ
  2. Δημοτική ενημερότητα
  3. Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής

Διευκρινίζεται ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που ορίζονται με την παρούσα θα διενεργηθεί κλήρωση σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 40 του Ν.4497/2017 και την 130/2019 ΑΔΣ Χίου στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (Ελευθερίου Βενιζέλου 75, Χίος) 4 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη της κάθε εκδήλωσης και ώρα 11:00 με μέριμνα της αρμόδιας επιτροπής.

Τέλος, η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΔΕΙΩΝ

ΕΚΤΑΣΗ

ΧΏΡΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εορτασμός

Καθαράς Δευτέρας

Πλατεία

Μεστών

1

4

1-3 τ.μ.

11/3/2019

Πασχαλινές

Εορταστικές Εκδηλώσεις

Απλωταριά

5

3

1-3 τ.μ.

23-27/4/2019

Πασχαλινές

Εορταστικές Εκδηλώσεις

Πλατεία Βουνακίου

5

2

1-3 τ.μ.

23-27/4/2019

Εορτασμός

Αγ.Παρασκευής

Ι.Ν. Αγ. Παρασκευή

Καστέλου

2

4

1-3 τ.μ.

25-26/7/2019

Εορτασμός

Αγ. Ερμιόνης

Ι.Ν. Αγ. Ερμιόνης

ΔΕ Αγ. Μηνά

2

4

1-3 τ.μ.

3-4/9/2019

Εορτασμός

Κοιμήσεως Θεοτόκου

Πυργί

3

3

1-3 τ.μ.

14-15-16/8/2019

Εορτασμός

Κοιμήσεως Θεοτόκου

Πλατεία

Μεστών

2

3

1-3 τ.μ.

14-15/8/2019

Χριστουγεννιάτικες

Εορταστικές Εκδηλώσεις

Απλωταριά

15

3

1-3 τ.μ.

23/12/2019 έως

6/1/2020

Χριστουγεννιάτικες

Εορταστικές Εκδηλώσεις

Πλατεία Βουνακίου

15

2

1-3 τ.μ.

23/12/2019 έως

6/1/2020

Το ύψος του τέλους κατάληψης των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων έχει καθοριστεί σύμφωνα με την 422/2013 Α.Δ.Σ. 5η Περίπτωση Μέρος Β’ (ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΩΗΝ-ΘΟΨ).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος