ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ