Δημοσίευση της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιλογή προϊσταμένων