Διοικητικό Τμήμα ΝΠΔΔ Χίου – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης