Διπλή Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (34η + 35η συνεδριάσεις 24-10-2023)