Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Διεύθυνση: Δημοκρατίας 6, 1ος όροφος, ΤΚ 82100 Χίος

Τηλ.: 2271350849, 2271350826

Φαξ.: 2271350828

Email: lixiarhio@chios.gov.gr

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο χρήσιμες υπηρεσίες που παρέχονται από το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

Υπηρεσίες Δημοτικής Κατάστασης

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης  (pdfdoc)

Πιστοποιητικό Γέννησης

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)

{slider Πιστοποιητικό Εντοπιότητας}

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Πρόσφατο Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ, Τηλεφωνίας κ.λπ.) ή Υπεύθυνη Δήλωση

{slider Αίτηση Μεταδημότευσης}

Λόγω Γάμου:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση (pdf,doc)
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 4. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μεταδημότευση στο Δήμο Χίου

Λόγω Διετούς Κατοικίας:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (εκδίδεται από το Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου)

Λόγω Αρχικής Δημοτικότητας:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μεταδημότευση στο Δήμο Χίου
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

{slider Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων}

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)

{slider Διαγραφή λόγω Διαζυγίου}

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση (pdfdoc)
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με στοιχεία διαζυγίου
 4. Διαζευκτήριο

{slider Μεταφορά Οικογενειακής Μερίδας}

Λόγω Γάμου:

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdf, doc)
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

{slider Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών}

Εκδίδεται μόνο στους πλησιέστερους Συγγενείς

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (εκδίδεται από το Ληξιαρχείο)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

{slider Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας}

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η διαφορά των στοιχείων του Αιτούντος

{slider Δήλωση Πολιτογράφησης}

 1. Πιστοποιητικό Γέννησης (μεταφρασμένο από Έλληνα Δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών)
 2. Διαβατήριο
 3. Άδεια Διαμονής σε ισχύη
 4. Φωτοαντίγραφα Αστυνομικής Ταυτότητας δύο Ελλήνων μαρτύρων

{slider Αλλαγή Εκλογικού Διαμερίσματος για Δημότες Χίου}

 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (pdfdoc)
 3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (εκδίδεται από το Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου)

{/sliders}

Υπηρεσίες Ληξιαρχείου

{slider Πολιτικοί Γάμοι|closed}

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η άδεια για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από την Δήμοτικη Ενότητα  της τελευταίας κατοικίας του

 

 1. Αίτηση

 

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα βεβαιώνεται ότι:

  α) ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354,1356, 1357, 1360  του Α.Κ.

        β) είναι κάτοικος Δήμου Χίου,

        γ) τελεί  πρώτο γάμο ή δεύτερο κ.λ.π.

 

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

 

 1. Εκκαθαριστικό εφορίας, ή  παλιό λογαριασμό ΔΕΗ,  ή ΟΤΕ 

 

 1. Διαζευκτήριο για  τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει χηρεία

 

 1. e-παράβολο Χαρτοσήμου 15  ευρώ  

   

       8.Προαγγελια γάμου

 

Οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν άδεια παραμονής και να φέρουν Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα, μεταφρασμένη  στα ελληνικά, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου. Στη μετάφραση τα ονόματα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα και να εχει επικυρωθεί από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών

 Η άδεια γάμου εκδίδεται μια εβδομάδα μετά την κατάθεση των   δικαιολογητικών στο Δήμο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

– Για την κατάθεση της αιτήσεως και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

-Κατά την εκτέλεση του γάμου οι μελλόνυμφοι πρέπει να συνοδεύονται από δύο μάρτυρες ενήλικες που μπορεί να είναι και συγγενείς τους.

– Σύμφωνα με το νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου, ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ

Άρθρο 1350 Α.Κ. Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 1351 Α.Κ. Ο ανίκανος για δικαιοπραξία δεν μπορεί να συνάψει γάμο

Άρθρο 1352 Α.Κ. Το πρόσωπο που τελεί υπό δικαστική αντίληψη, συνάπτει γάμο με τη συναίνεση του Αντιλήπτορα

Άρθρο 1354 Α.Κ. Εμποδίζεται η τέλεση άλλου γάμου πριν λυθεί αμετάκλητα ή ακυρωθεί ο υπάρχων γάμος

Άρθρο 1356 Α.Κ. Εμποδίζεται η γάμος μεταξύ συγγενών εξ’ αίματος κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και τέταρτου βαθμού.

Άρθρο 1357 Α.Κ. Εμποδίζεται η γάμος μεταξύ συγγενών εξ’ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραμμή απεριόριστα, εκ πλαγίου δε μέχρι και τέταρτου βαθμού.

Άρθρο 1360 Α.Κ. Εμποδίζεται ο γάμος μεταξύ του υιοθετημένου και αυτού που  τον υιοθέτησε ή των κατιόντων του. Το κώλυμα υπάρχει και μετά τη λύση της υιοθεσίας.

{slider Ληξιαρχική πράξη γέννησης}

Αίτηση του ενδιαφερόμενου

{slider Ληξιαρχική πράξη θανάτου}

Αίτηση για ληξιαρχική πράξη θανάτου (pdfdoc

{slider Ληξιαρχική πράξη γάμου}

Αίτηση για ληξιαρχική πράξη γάμου (pdfdoc)

Δήλωση γέννησης

 1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

Η γέννηση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει το Μαιευτήριο από τον πατέρα ή την μητέρα ή τον ιατρό ή την μαία που παρεβρέθει στον τοκετό εντός 10 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.

 • Εάν έχουν παρέλθει 10 ημέρες έως 3 μήνες μετά την γέννηση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.
 • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά τη γέννηση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€.
 • Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά νόμιμης παραμονής.

Δήλωση γάμου

 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από ιερέα ή δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου
 3. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους
 4. Αίτηση δήλωσης γάμου

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων ή τρίτο πρόσωπο (με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.

 • Εάν έχουν παρέλθει 40 ημέρες έως 3 μήνες μετά την τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.
 • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά τέλεση πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€.

{slider Δήλωση διαζυγίου}

 1. Απόφαση δικαστηρίου πιστοποιητικό τελεσιδικίας και το διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής επικυρωμένα (για θρησκευτικό γάμο)
 2. Απόφαση δικαστηρίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας πρωτοδικείου επικυρωμένα (για πολιτικό γάμο)
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου, (όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί στο Ληξιαρχείο Χίου και η δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί από το δικαστήριο Χίου)
 4. Αίτηση δήλωσης διαζυγίου

Η δήλωση γίνεται από ένα εκ των δύο διαζευγμένων με την ταυτότητά του, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης.

 • Εάν έχουν παρέλθει 1-3 μήνες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 4,5€.
 • Εάν έχουν παρέλθει πάνω από 3 μήνες μετά την έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομιστεί και παράβολο (πρόστιμο) 13,5€.

Πίσω στις Υπηρεσίες