Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή των μέτρων 211 και 212 (ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007 – 2013) του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για το έτος 2015