Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης, Iσολογισμός-Αποτελέσματα Χρήσης Προσάρτημα- Ταμειακός Απολογισμός 2015