Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης του οικονομικού έτους 2022