Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης. Προσάρτημα – Ταμειακός Απολογισμός έτους 2013.