Εγκριση πρ/σμού 2019 κληροδοτήματος αδελφών Ευαγγέλου και Μαρίας Κ. Μαδιά