Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροσοτήματος Αθανασίου Γκιάλα