Έγκριση προϋπολογισμού 2019 κληροδoτήματος Κων/νου Λαγούδη