Έγκριση χώρων καταφυγής και καταυλισμού σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.