Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για ακίνητα του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11.30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/05/2016