‘Εκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για ακίνητα του Δήμου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/08/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

1.200,00