Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών ακινήτων Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/07/2022

Προυπολογισμός:

5.215,23 €