Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Κωνσταντίνου Μπαχά, τ.Δημάρχου Βροντάδου Χίου