Εκδρομές μελών ΚΑΠΗ Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/06/2024
και ώρα: 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

10.550,00