Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού Αποθήκα – Ορθή Επανάληψη

Στοιχεία Προκήρυξης