Εκπόνηση της μελέτης: «Επισκευή – διαρρύθμιση δημοτικού κτηρίου στην οδό Λάδης»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/09/2023
και ώρα: 20.00

Προυπολογισμός:

480.394,89

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

25/09/2023
και ώρα: 10.00