Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ τριμήνου 2019.