«Ενοικίαση πέντε (5) επιβατικών οχημάτων για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες για την εφαρμογή του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”».

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

27/09/2022

Προυπολογισμός:

13.499,46 €