Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ΟΜΑΔΑ Γ’: Είδη Κρεοπωλείου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία των δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/04/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

46.079,21 €