Επαναληπτικός Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/10/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

06/10/2015
και ώρα: 10:00π.μ. έως 10:30π.μ.