Επανέκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης Διαπιστευμένου Φορέα παιδικών χαρών Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/09/2018
και ώρα: 13:00

Προυπολογισμός:

2.455,00