Επέκταση χρόνου εγγύησης εξυπηρετητών Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/06/2024

Προυπολογισμός:

17.998,60