Επέκταση δικτύου ΜΑΝ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/04/2023
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

57.102,00 €