Επισκευαστικές εργασίες συντριβανιού πλατείας Ν. Πλαστήρα ΔΕ Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/08/2020
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

22.784,15 €