Επισκευές – συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο ΒΙΑΛ

Στοιχεία Προκήρυξης