Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

11/08/2016
και ώρα: 14:00

Προυπολογισμός:

12000