ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/06/2023
και ώρα: 10:00

Προυπολογισμός:

40.000,00