ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

Στοιχεία Προκήρυξης