Επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/11/2020

Προυπολογισμός:

2.000,00 €